St. Pauls Mar Thoma Syrian Church - Vashi

Lighted to Lighten

Contact Us


St. Pauls Mar Thoma Syrian Church
Plot No. 18, Sector 10A
Vashi Navi Mumbai - 400 703

Telephone: (+91)(22)27664950
Email: sec.spmc@gmail.com